Disclaimer

Onlinepctest.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Onlinepctest.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De links naar andere websites worden regelmatig gecontroleerd. Onlinepctest.nl kan echter niet garanderen dat de op deze website vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Onlinepctest.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Onlinepctest.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie en adviezen die door middel van deze website zijn verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.